Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1


 

 

 

 

آزمایشگاه

استفاده از آزمایشات استاندارد رایج و تدوین معیارهای آزمون هایی که استاندارد رایج ندارند از مهمترین دستاوردهای واحد آزمایشگاه در شرکت محراب می باشد.

ثبت رکوردها و کنترل و تضمین کیفی مصالح و فرآیندها از دیگر وظایف واحد آزمایشگاه می باشد. برخی فعالیت های اجرایی (پسا - طراحی) R&D نیز در آزمایشگاه انجام می گیرد.

 

اهم رسته های کاری در بخش آزمایش ها به قرار زیر است:

• فوم پلی یورتان

ساندویچ پانل

• رنگ کوره ای

رنگ پلی یورتان

تلفیق رنگ کوره و پلی یورتان

آزمون های تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

آزمون های جوشکاری

 

و در بخش رکورد گیری:

رکورد گیری از آزمون های ادواری

رکورد گیری از تولیدات

ثبت رکورد بارگذاری قطعات حساس

ثبت رکورد بارگذاری های اتفاقی